Algemene Voorwaarden opgemaakt te Antwerpen
Donderdag, 25 oktober 2018

Juma Music Projects vzw biedt u diensten aan onder de volgende voorwaarden. Als u deze website bezoekt of hier winkelt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

Privacy

Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan onze website, om onze werkwijzen te begrijpen.

Gebruik van de website

Wanneer u deze website bezoekt, garandeert u daarmee aan de eigenaar van de website dat u en de personen die u vertegenwoordigt gemachtigd zijn om de website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die via de website beschikbaar wordt gesteld.

Externe links

Externe links kunnen worden verstrekt voor uw gemak, maar de eigenaar van deze website heeft geen controle over deze links en kan geen verklaring geven met betrekking tot de inhoud ervan. Het gebruik van en het vertrouwen dat u stelt in externe links en de inhoud daarvan is op eigen risico.

Garanties

De eigenaar van de website geeft geen verklaringen of garanties (expliciet, impliciet in de wet of residueel) met betrekking tot de website en producten die op de website worden verkocht.

Elektronische communicatie

Wanneer u jumadrums.com bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om communicatie van ons elektronisch te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen op deze site. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

Aanvaarding van de offerte

De prijsofferte wordt geacht aanvaard te zijn door de gebruiker als de deze per mail zijn instemming vertoond.
Bij aanvaarding van de offerte zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

De leverancier zal de producten of diensten leveren zoals beschreven in de offerte.

Auteursrechten

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, audioclips, digitale downloads, compilaties van gegevens en software, is eigendom van Juma Music Projects vzw of de leveranciers van inhoud en wordt beschermd door de internationale wetten voor auteursrecht. De verzameling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van de eigenaren van Juma Music Projects vzw en zij bezitten het auteursrecht voor deze collectie en worden beschermd door internationale wetten voor auteursrecht.

Handelsmerken

De handelsmerken van Juma Music Projects vzw mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van Juma Music Projects vzw zijn, op een manier die verwarring bij klanten kan veroorzaken, of op een manier die Juma Music Projects vzw in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die niet het eigendom zijn van Juma Music Projects vzw die op deze site worden weergegeven, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet zijn aangesloten bij, verbonden zijn met, of gesponsord worden door Juma Music Projects vzw.

Licentie en website toegang

Juma Music Projects vzw verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site en niet voor het downloaden (anders dan het opslaan van pagina’s) of voor het wijzigen ervan, of een deel ervan, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Juma Music Projects vzw. Deze licentie staat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan toe, noch het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen, noch elk afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan, noch het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten voordele van een andere handelaar, noch elk gebruik van data mining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Juma Music Projects vzw. U mag framingtechnieken niet omlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Juma Music Projects vzw en onze medewerkers in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken met de naam of handelsmerken van Juma Music Projects vzw zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Juma Music Projects vzw. Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigt de toestemming of licentie die is verleend door Juma Music Projects vzw. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink naar de startpagina van Juma Music Projects vzw te maken, zolang de link Juma Music Projects vzw of hun producten of services niet in een vals, misleidend, geringschattend of anderszins slecht daglicht plaatst. U mag geen Juma Music Projects vzw-logo of een ander grafisch element of handelsmerk gebruiken als onderdeel van de koppeling zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beoordelingen, opmerkingen, e-mails en andere inhoud

Bezoekers kunnen beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud plaatsen en ook suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend of lasterlijk is en indien er geen inbreuk wordt gepleegd op de privacy of op intellectuele eigendomsrechten, Die inhoud mag ook niet op een andere manier schadelijk voor derden of aanstootgevend zijn en niet bestaan ​​uit software virussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van “spam”. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als een andere persoon of entiteit, of op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van een kaart of andere inhoud. Juma Music Projects vzw behoudt zich het recht (maar niet de plicht) voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar bekijkt geplaatste inhoud niet regelmatig. Als u inhoud post of materiaal indient, en tenzij wij anders aangeven, verleent u Juma Music Projects vzw en zijn medewerkers een niet-exclusief, royalty vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, derivate werken te creëren vanuit dergelijke media en ze overal ter wereld te verspreiden en weer te geven in alle media. U verleent Juma Music Projects vzw en haar medewerkers  het recht om de naam te gebruiken die u in verband met dergelijke inhoud indient, indien zij dit wensen. U verklaart en garandeert dat u de volledige rechten op de inhoud die u plaatst bezit of beheert, dat de inhoud klopt, dat gebruik van de inhoud die u aanlevert niet in strijd is met dit beleid en geen schade aan een persoon of entiteit veroorzaakt en dat u Juma Music Projects vzw en zijn medewerkers zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die u aanlevert. Juma Music Projects vzw heeft het recht, maar is niet verplicht om activiteiten of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. KalimbaShop neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud geplaatst door u of een derde partij.

Risico op verlies

Alle artikelen of diensten gekocht bij Juma Music Projects vzw zijn gemaakt op basis van een verzendcontract. Dit betekent in feite dat het risico van verlies en eigendomstitel voor dergelijke artikelen aan u wordt overgedragen bij onze levering aan de vervoerder. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of verliezen die optreden tijdens de verzending van de gekochte producten met de postkoerier.

Vertragingen

We zullen ons uiterste best doen om items te verzenden op de beloofde datum. In het geval dat we de deadline niet halen, zullen we u informeren en u op de hoogte brengen van de datum waarop het item zal worden verzonden. Vertragingen die optreden als gevolg van verzending of douane hebben wij niet in de hand. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die optreden terwijl het gekochte product onderweg is, noch voor vertragingen door douanecontroles.

Productbeschrijvingen

Juma Music Projects vzw probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Juma Music Projects vzw garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutvrij zijn. Als een door Juma Music Projects vzw zelf aangeboden product niet overeenkomt met de beschrijving en u niet tevreden bent met het product, dan kunt u ons contacteren om het item in ongebruikte staat terug te zenden. Raadpleeg ons retournerings- en teruggavebeleid.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DEZE SITE WORDT DOOR JUMA MUSIC PROJECTS VZW VERSTREKT “IN DE HUIDIGE STAAT” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. JUMA MUSIC PROJECTS VZW GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE OP DEZE SITE INBEGREPEN ZIJN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST JUMA MUSIC PROJECTS VZW ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. JUMA MUSIC PROJECTS VZW GEEFT GEEN GARANTIE DAT DEZE SITE, HAAR SERVERS OF E-MAIL VERZONDEN VAN JUMA MUSIC PROJECTS VZW VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. KalimbaShop IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE. BEPAALDE STAATSWETTEN BEPERKEN GEEN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN KUNT U EXTRA RECHTEN HEBBEN.

Toepasselijk recht

Door de diensten van Juma Music Projects vzw te bezoeken en te gebruiken, bent u er verantwoordelijk voor dat u zich houdt aan de wetten van uw land / staat / provincie, zonder rekening te houden met de principes van conflictenrecht. Alle geschillen van welke aard dan ook die tussen u en Juma Music Projects vzw of haar medewerkers kunnen ontstaan, zullen worden behandeld volgens de Europese wetgeving.

Conflict van voorwaarden

Als er conflict of tegenstrijdigheid bestaat tussen de bepalingen, voorwaarden, beleidsregels of kennisgevingen van deze website en de bepalingen, voorwaarden, beleidsregels of kennisgevingen die specifiek betrekking hebben op een gedeelte of module van de website, dan hebben bij uw gebruik van dit gedeelte of deze module de bepalingen, voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen voor dit gedeelte of deze module voorrang op die voor de gehele website.

Scheidbaarheid

Elke bepaling van relevante voorwaarden en bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die in een rechtsgebied niet-afdwingbaar is of wordt, hetzij als gevolg van ongeldigheid, onwettigheid, of om welke reden dan ook, dient in dergelijke jurisdictie alleen en alleen voor zover dat het zo niet-afdwingbaar is, als ongeldig wordt behandeld en de overige bepalingen van relevante voorwaarden en bepalingen, beleid en kennisgevingen volledig van kracht blijven.

Geschillen

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw bezoek aan Juma Music Projects vzw of met producten/ diensten die u via Juma Music Projects vzw koopt, zal in de Europese Unie worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op enige manier de intellectuele eigendomsrechten van Juma Music Projects vzw hebt geschonden of dreigt te schenden, Juma Music Projects vzw een rechtsvordering of andere passende hulp kan vragen in een staats- of federale rechtbank in de EU, en u met exclusieve rechtspraak en rechtspleging in dergelijke rechtbanken instemt. Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de regels die dan gelden voor de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiters is bindend en kan als een vonnis in een bevoegde rechtbank worden ingeschreven. In de ruimste mate toegestaan ​​door toepasselijk recht, zal geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij elke andere partij die onder deze Overeenkomst valt betrokken is, of dit nu door middel van arbitrageprocedures in klassen of anderszins is.

Sitebeleid en wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met de andere beleidsrichtlijnen die Juma Music Projects vzw heeft. Lees deze andere beleidsrichtlijnen, zoals ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze site, ons beleid en deze gebruiksvoorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende voorwaarde.

Vragen over onze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan onze klantenservice door op de link “Contact” in het hoofdmenu te klikken of u kunt een e-mail sturen naar [email protected]. U kunt ons ook telefonisch bereiken op +32486933373.